Onze troeven

Werken aan leesplezier...

Onderzoek toont aan dat kinderen die met plezier lezen, later beter worden in spelling, woordenschat en wiskunde. Dat het lezen bij kinderen achteruitgaat, is misschien een natuurlijke evolutie in tijden waarin de verleidingskracht van vele andere bezigheden groot is. Wij vinden het dan ook belangrijk om dat leesplezier op te krikken. Hoe proberen we op onze school de leerlingen warm te maken om te lezen?

De leerkracht motiveert tot lezen. Men laat de kinderen af en toe een boekverslag opstellen, aangepast aan het leerjaar. Aan de kinderen wordt ook gevraagd om de korte inhoud van een boek naar voor te brengen, een mening te vormen over het boek, iets op te zoeken over de schrijver,... . In elke klas is een selectie boeken aanwezig. Heel dikwijls worden ook boekenpakketten opgehaald in bibliotheken zodat de kinderen afwisseling in het aanbod krijgen. Wekelijk gaat er ook een leerjaar naar de bibliotheek in Bellem. 

Onze school neemt deel aan het project kwartierlezen om zelfstandig lezen en leesplezier te bevorderen met behulp van een breed aanbod aan boeken. Hiervoor mogen de leerlingen elke dag een kwartier vrij lezen... samen met de leerkracht.

In het vierde, vijfde en zesde leerjaar gebruikt men voor begrijpend lezen de teksten van 'Nieuwsbegrip'. Deze informatieve teksten rond actualiteit worden wekelijks aangeboden samen met de bijhorende opdrachten om begrijpend lezen te stimuleren.

 

  


Praktijkgerichte aanpak!

Kinderen moeten leren om veilig en bewust deel te nemen aan het verkeer. Dit leerproces vraagt tijd en vooral veel oefening in de praktijk. Verkeers- en mobiliteitseducatie gaat dus verder dan alleen maar het aanleren van kennis van het verkeersreglement in de klas. Kinderen moeten de kans krijgen hun vaardigheden te oefenen en kennis te maken met de mobiliteitsproblematie.

Zowel de stappers (voetgangers), trappers (fietsers), het openbaar vervoer en passagiers komen aanbod.

“Gezien worden” in het verkeer vinden we heel belangrijk. Ieder jaar proberen we de kinderen op een ludieke wijze te motiveren hun fluohesjes dagelijks een gans schooljaar te dragen. Ook bij elke uitstap wordt er gevraagd een fluohesje aan te doen, zodat we dan GOED zichtbaar zijn!!

Daarnaast dragen wij ook een veilige verkeersomgeving rond onze scholen en ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel.  We streven naar: het aanbrengen van kennis in de klas, het oefenen van de vaardigheden in een beschermde omgeving, het oefenen van de vaardigheden in het echte verkeer en het toepassen van de ingeoefende vaardigheden tijdens verplaatsingen.

Als school willen we ook bewust inspanningen leveren om de ontwikkelingsdoelen m.b.t. verkeer en mobiliteit na te streven en de eindtermen te behalen bij onze leerlingen.

Verkeers- en mobiliteitseducatie is dus meer dan één projectweek verkeer per schooljaar. Ze wordt geïntegreerd in de dagdagelijkse werking van de school.

 

 

Prikkels & uitdagingen

Vanuit de algemene visie op zorg en om tegemoet te komen aan de sterker wordende vraag naar extra uitdaging voor sommige leerlingen, zijn wij in onze school gestart in het schooljaar 18-19 met een pluswerking. 
Differentiatie in tijd, in hoeveelheid, in curriculum, in aanpak en aanbreng, in al zijn facetten is voor onze school gemeengoed. Toch deden we de vaststelling dat er voor een aantal leerlingen meer nodig was. Deze kinderen waren de aanzet tot het zoeken naar een meer gedifferentieerde aanpak om tegemoet te komen aan de noden van snellerenden. 

We kozen ervoor om ons project in twee trajecten uit te werken. Een klasintern- en klasextern deel. 

In de plusklas werken de leerlingen in groep of individueel onder leiding van een leerkracht. Dit gebeurt op een vast tijdstip in de week gedurende een lesblok van 50 of 75 minuten. Het vaste klascurriculum en de eindtermen zijn niet langer de leidraad van deze leerkracht. De leerlingen worden op verschillende schoolse domeinen en op een hoger niveau uitgedaagd. Er worden passende opdrachten voorzien en eventueel worden er ook taken thuis verder afgewerkt. 

Elke leerling doorloopt eerst het klasinterne traject. De leerlingen worden niet vrijblijvend opgenomen in onze pluswerking. Als leerlingen deel uitmaken van de pluswerking gaan ze een engagementsverklaring aan. Er moet voldoende en degelijk werk worden afgeleverd. 

De pluswerking kan steeds bijgestuurd worden in de loop van het jaar, zowel naar inhoud, taken en opdrachten als samenstelling van de groep kinderen. Het is ook de bedoeling om met de pluswerking tegemoet te komen aan de noden van hoogbegaafde kinderen. Kinderen waarvan blijkt, en na MDO, dat zij hoogbegaafd zijn, kunnen nog eens een afzonderlijk traject krijgen onder de vorm van gemeenschappelijke projecten. 

 

 

 

Sssstttt... hier slapen wij!


In onze kleuterafdeling hebben we een slaaplokaal voor de allerkleinste peuters. Een kinderverzorgster op school begeleidt de peutertjes. Die krijgen slaapgelegenheid tussen 12.30 uur en 15.00 uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat geen enkele leerling mag missen zijn onze openluchtklassen! En wij doen dat niet 1, niet 2 maar 3 keer tijdens de lagere schoolcarrière.

 • het derde leerjaar trekt 3 dagen naar Oudenaarde voor hun voedingsklasssen
 • in het vierde leerjaar hebben we een weekje zeeklassen in Oostduinkerke
 • het zesde leerjaar sluit zijn basisschool af met een Durbuydriedaagse

Veel aandacht gaat uit naar weerbaarheid en zelfstandigheid. Zelf zorgen voor een aantal dingen. Alleen onder de douche, zelf je boterhammen maken, je kleren kiezen, de kamer netjes houden, … Zwemmen, fietsen, sport en allerlei uitstappen horen er tot de dagelijkse toppers.

Door de ontspannen en open sfeer krijgen de leerkrachten en de leerlingen er de kans elkaar beter te leren kennen. Veel kinderen leren hier op een week meer dan in een heel schooljaar.

Zeeklassen, Bosklassen,... niet zo maar een uitstap!

Vanaf het huidige schooljaar laten we ons als school leiden, inspireren en meenemen door het binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontwikkelde nieuwe leerplanconcept ZILL.

Zill staat voor “Zin in leren, zin in leven”. Deze oneliner streeft een harmonischontwikkelingstraject van onze kinderen (2,5 tot 12 jaar) na vanuit een dubbel perspectief. We bedoelen enerzijds de persoonsgebonden ontwikkeling en anderzijds de cultuurgebonden ontwikkeling.

Binnen ons nieuwe leerplan wordt deze ontwikkeling vertaald via 10 ontwikkelvelden.

Voor de persoonsgebonden ontwikkeling stellen we er 6;

 • Ontwikkeling op de oriëntatie van de wereld

 • Mediakundige ontwikkeling

 • Muzische ontwikkeling

 • Taalontwikkeling

 • Ontwikkeling van wiskundig denken

 • Rooms-Katholieke godsdienst

  Voor de cultuurgebonden ontwikkeling hanteren we er 4;

 • Socio-emotionele ontwikkeling

 • Ontwikkeling van het innerlijk kompas

 • Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid

 • Motorische en zintuiglijke ontwikkeling

Onze openluchtklassen,... passen helemaal in dit plaatje!
De openluchtklassen gaan op een geïntegreerde wijze in op onze leerplandoelen. Ze zijn bij uitstek een kans om zowel op het vlak van de persoonsgebonden ontwikkeling als op vlak van cultuurgebonden ontwikkeling eigen grenzen te verleggen,...

 

Zomer of winter, op onze kleuterschool gaan de derdekleuterklassers elke dag van het jaar naar buiten. De hele voormiddag spelen en leren ze in hun buitenklas met uitdagende opdrachten, ontdekkingen,... . Ons kleuterteam vindt vrij bewegen in de buitenlucht enorm belangrijk. “De natuur schenkt ons speelgoed in de puurste vorm".

kolom 2

 

Wij geloven dat ouderparticipatie een essentieel onderdeel van het onderwijs is. School maak je samen; met de kinderen, de ouders, vrijwilligers en de buurt. Wanneer je het sociale systeem van het kind betrekt bij het onderwijs, zal een kind het onderwijs ook gemakkelijker mee naar huis nemen. Op deze manier sla je een brug tussen school en thuis.

Ouders  worden bij ons met open armen ontvangen. We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat zij in ons stellen, om mee zorg te dragen voor de ontwikkeling van hun kind.

In onze school geloven wij dat het belangrijk is om SAMEN school te maken. Wij zijn een warme en familiale school, die gelooft in de kracht van samenwerking. Daarom vinden wij ouderbetrokkenheid heel belangrijk.

Je kan ervoor kiezen om mee te denken over ons onderwijs in de ouderraad. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om actief te helpen in de klassen, bij activiteiten, op onze uitstappen…Zo werd meer dan 20 jaar geleden onze natuur/cultuurouders uit de grond gestampt. Zij trekken met ons mee op de diverse uitstappen. 

 

Bij een moderne school horen hedendaagse leermiddelen. Daarom hebben we op onze school faciliteiten die passen bij de eisen van deze tijd. 

In alle klassen van de lagere afdeling maken we gebruik van digitale schoolborden. Op chromebooks werken de leerlingen aan hun vaardigheden op het gebied van computational thinking.
Boeiende materialen in het kader van techniekactiviteiten, vernieuwende werkvormen, maar ook het platform van oa. Bingel maken deel uit van onze dagdagelijkse klaspraktijk.

Door het integreren van eigentijdse leermiddelen bereiden we de leerlingen voor op de overstap naar het secundair onderwijs.

 

Zowel op onze kleuter als lagere afdeling proberen we elke dag het beste van onszelf te geven.
We bewaken voor elk kind de eindtermen van het basisonderwijs en werken hier doelgericht aan. We werken met duidelijke groeilijnen in de kleuter en lagere school. We willen kinderen de wereld rondom hen laten begrijpen door er actief én creatief mee om te gaan.
Diverse uitstappen zitten dan ook verweven in onze klassen met als kers op de taart onze 3 exclusieve openluchtklassen waar het lessenrooster gewoon doorbroken is.
Via ruime bewegingskansen proberen we de ruime ontwikkeling van elk kind te stimuleren. We leren kinderen omgaan met de huidige technologische middelen, en zetten die niet alleen als doel, maar ook als middel in.

Niet alleen de inhoudelijke kennis telt, maar we hechten ook veel belang aan de sociale vaardigheden van de kinderen en stimuleren hen om goede gespreksvaardigheden te ontwikkelen, samen te werken en samen te spelen. Leren leren betekent voor ons niet alleen 'leren studeren': we proberen kinderen ook inzicht te geven in hun eigen voorkeur voor informatieverwerking en vinden het belangrijk dat ze leren omgaan met fouten en zichzelf leren bijsturen.